*

Ν?α

Η σελ?δα τη? Κιθ?ρα?

Καν?να ν?ο μ?νυμαΝ?α και ?χι μ?νο

Ν?α και ανακοιν?σει? τη? Κιθ?ρα? και οτιδ?ποτε ?λλο σχετικ?.

5416 μην?ματα
229 θ?ματα

Τελευτα?ο μ?νυμααπ? Guitar Fan
σε Απ: kithara.gr: Παρελθ?ν, πα...
στι? 05/01/20, 11:21

Καν?να ν?ο μ?νυμαΛ?θη και προτ?σει?

Βρ?κατε κ?ποιο λ?θο? (ακ?ρντο, τραγουδιστ?, συνθ?τη κλπ); ?χετε να κ?νετε κ?ποια πρ?ταση για την βελτ?ωση τη? σελ?δα?; Μη διστ?σετε να μα? το πε?τε.

3275 μην?ματα
237 θ?ματα

Τελευτα?ο μ?νυμααπ? apostolosntanis
σε kithara.to Βο?θεια για δια?...
στι? 26/10/19, 15:41

Καν?να ν?ο μ?νυμαΣυναντ?σει?

Συναντηθε?τε με ?λλου? επισκ?πτε? τη? Κιθ?ρα? για να γνωριστε?τε απ? κοντ?, να συζητ?σετε, αλλ? και να πα?ξετε και να τραγουδ?σετε μαζ?.

16848 μην?ματα
318 θ?ματα

Τελευτα?ο μ?νυμααπ? Uriah
σε Απ: κιθαρο-μουσικο μαζ...
στι? 30/07/19, 22:40

Καν?να ν?ο μ?νυμαF.A.Q. αυτ?ν των σελ?δων

Συχν?? ερωτ?σει? (και μ?λιστα με τι? απαντ?σει?) στα καυτ? ερωτ?ματα των ν?ων επισκεπτ?ν του kithara.gr.

922 μην?ματα
68 θ?ματα

Τελευτα?ο μ?νυμααπ? Στ?κα?
σε Απ: Γιατ? δεν γρ?φετε ?...
στι? 14/06/18, 18:43

Καλλιτεχνικ?? μα? δημιουργ?ε?

Καν?να ν?ο μ?νυμαΔικ?? μα? συνθ?σει? και τραγο?δια

Πε?τε μα? να ακο?σουμε τι? μουσικ?? σα? δημιουργ?ε? σε μορφ? mp3 ? οτιδ?ποτε...

Συντονιστ??: vangelis, Korgy

14200 μην?ματα
1759 θ?ματα

Τελευτα?ο μ?νυμααπ? ΠΟΙΟΣ
σε Απ: Μ?σα στα κ?ματα
στι? Σ?μερα στι? 01:04

Καν?να ν?ο μ?νυμαΔικο? μα? αυτοσχεδιασμο? και διασκευ??

Παρουσι?στε του? αυτοσχεδιασμο?? και τι? διασκευ?? σα? ?στε να λ?βετε κριτικ? και συμβουλ?? για το πα?ξιμο και τον ?χο σα?.

Συντονιστ??: Korgy

16975 μην?ματα
1960 θ?ματα

Τελευτα?ο μ?νυμααπ? Stel Andre
σε Απ: Emotional Melodic Guitar Solo 5 - ...
στι? Σ?μερα στι? 04:24

Καν?να ν?ο μ?νυμαΔικο? μα? στ?χοι και ποι?ματα

?χετε στο συρτ?ρι σα? κ?ποιου? στ?χου? ? κ?ποιο πο?ημα που γρ?ψατε; Μοιραστε?τε τα μαζ? μα?....

30433 μην?ματα
5437 θ?ματα

Τελευτα?ο μ?νυμααπ? ΠΟΙΟΣ
σε ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ
στι? 26/06/20, 00:14

Καν?να ν?ο μ?νυμαΣυνεργασ?ε? μελ?ν

Εδ? ζητ?τε συνεργασ?α απ? μ?λη για σ?νθεση, ενορχ?στρωση, τραγουδοποι?α, κλπ., ?χοντα? ?δη διαθ?σιμη μια συγκεκριμ?νη πρ?ταση ?/και υλικ?.

Συντονιστ??: hot_sauce (φλουτσ)

1595 μην?ματα
80 θ?ματα

Τελευτα?ο μ?νυμααπ? Βραζ?λη?
σε Απ: Στ?χοι ψ?χνουν μου...
στι? 06/04/20, 21:21

Περι μουσικ??

Καν?να ν?ο μ?νυμαΣυναυλ?ε?, παραστ?σει?, εκδηλ?σει?

Ανακοιν?σει?, ν?α, συζητ?σει? και κριτικ?? σχετικ? με μουσικ? γεγον?τα, εκδηλ?σει?, παραστ?σει?, μουσικ?? σκην??.

Συντονιστ??: hot_sauce (φλουτσ)

9450 μην?ματα
1094 θ?ματα

Τελευτα?ο μ?νυμααπ? krios80
σε ''Ελλην?δε? δημιουργο?...
στι? 04/03/20, 14:33

Καν?να ν?ο μ?νυμαΜουσικ? ν?α και συζητ?σει?

?χετε κ?ποια μουσικ? ε?δηση ? πληροφορ?α; Θ?λετε να συζητ?σετε για τη μουσικ? ? κ?ποιον καλλιτ?χνη; Κ?ντε το εδ?.

Συντονιστ??: hot_sauce (φλουτσ)

22559 μην?ματα
1105 θ?ματα

Τελευτα?ο μ?νυμααπ? panixgr
σε Ross the Boss/Manowar το αι?νιο ...
στι? 27/05/20, 22:30

Καν?να ν?ο μ?νυμαΔισκοπαρουσι?σει? και κριτικ??

Ακο?σατε κ?ποιο δ?σκο, πρ?σφατο ? παλι?τερο, και σα? ενθουσ?ασε ? σα? απογο?τευσε; Πε?τε μα? κι εμ??...

9420 μην?ματα
1090 θ?ματα

Τελευτα?ο μ?νυμααπ? Kasey00
σε Απ: JAMES BASDANIS NEΟ ALBUM, “KAEM...
στι? 01/02/20, 00:00

Καν?να ν?ο μ?νυμαΑναζ?τηση τραγουδι?ν

Ψ?χνετε για του? στ?χου? ? τα ακ?ρντα κ?ποιου τραγουδιου; Ακο?σατε κ?ποιο τραγο?δι και δεν ξ?ρετε τον ερμηνευτ?; Ρωτ?στε εδ?.

2215 μην?ματα
508 θ?ματα

Τελευτα?ο μ?νυμααπ? AsimosKrok
σε Βασιλη? Παπακωσταντι?...
στι? 08/04/20, 14:23

Καν?να ν?ο μ?νυμαΣ?νδεσμοι Συγκροτημ?των/Τραγουδιστ?ν

Ξ?ρετε την διε?θυνση για την σελ?δα κ?ποιου συγκροτ?ματο?/ερμηνευτ? κλπ; Δηλ?στε την εδ? ?στε να την επισκεφθο?ν και ?λλοι

2235 μην?ματα
774 θ?ματα

Τελευτα?ο μ?νυμααπ? panixgr
σε Απ: One step from the edge - Inside my...
στι? 13/06/20, 10:04

Καν?να ν?ο μ?νυμαF.A.Q. μουσικ?? γενικ?

Ερωτ?σει? και απαντ?σει? για οτιδ?ποτε ?χει σχ?ση με τη μουσικ?, καλλιτ?χνε?, εκδηλ?σει?, κλπ.

Συντονιστ??: hot_sauce (φλουτσ)

11329 μην?ματα
323 θ?ματα

Τελευτα?ο μ?νυμααπ? Albert Valiakhmetov
σε Απ: Μετατροπ?α
στι? 10/03/20, 21:09

Θυγατρικο? π?νακε?: Νομικ?, διαδικαστικ?, οργανωτικ?, Αρμον?α και θεωρ?α τη? μουσικ??, Μουσικ? και υπολογιστ??, Μουσικ? και διαδ?κτυο, Ερμηνευτ??, δημιουργο?, τραγο?δια, δ?σκοι, Ακ?ρντα

Μουσικ? ?ργανα και εξοπλισμ??

Καν?να ν?ο μ?νυμαΜουσικ? ?ργανα και εξοπλισμ??

Δεν ξ?ρετε πω? πα?ζεται κ?ποιο ακ?ρντο; ?χετε απορ?α σχετικ? με κ?ποιο μουσικ? ?ργανο; Ρωτ?στε.

Συντονιστ??: Korgy, hot_sauce (φλουτσ)

11529 μην?ματα
995 θ?ματα

Τελευτα?ο μ?νυμααπ? bathan
σε Απ: Guitar wireless system
στι? 09/06/20, 14:16

Καν?να ν?ο μ?νυμαΔοκιμ?? και συγκρ?σει? μουσικ?ν οργ?νων και εξοπλισμο?

Ολοκληρωμ?νε? παρουσ?ασει?, κριτικ??, συγκριτικ? τεστ, τεχνικ?? αναλ?σει?, για μουσικ? ?ργανα και εξοπλισμ?.

Συντονιστ??: Korgy, hot_sauce (φλουτσ)

1104 μην?ματα
82 θ?ματα

Τελευτα?ο μ?νυμααπ? A-nik-i
σε Απ: Blackstar HT5R Mkii - σ?ντομ...
στι? 06/10/19, 15:13

Καν?να ν?ο μ?νυμαΚιθ?ρα - Μ?ρκε? και τ?ποι

Συγκρ?νοντα? και κρ?νοντα? τα δι?φορα ε?δη και του? κατασκευαστ?? κιθ?ρα?.

Συντονιστ??: Korgy, hot_sauce (φλουτσ)

33524 μην?ματα
1737 θ?ματα

Τελευτα?ο μ?νυμααπ? Guitar Fan
σε Απ: Θ?λω να π?ρω μια ηλ...
στι? 08/06/20, 15:44

Θυγατρικο? π?νακε?: Τα καλ?τερα...
Καν?να ν?ο μ?νυμαΕνισχυτ??

Για πολλ? ? λ?γα βατ...

Συντονιστ??: adr1anos, hot_sauce (φλουτσ)

21332 μην?ματα
1229 θ?ματα

Τελευτα?ο μ?νυμααπ? vigier
σε Απ: ΑπογοητευσηBOSS KATAN...
στι? 02/05/20, 12:27

Θυγατρικο? π?νακε?: Τα καλ?τερα...
Καν?να ν?ο μ?νυμαΕφ?

Μετατρ?ποντα? και τροποποι?ντα? τον ?χο σα?

Συντονιστ??: Korgy, adr1anos, hot_sauce (φλουτσ)

15878 μην?ματα
996 θ?ματα

Τελευτα?ο μ?νυμααπ? BitCollector
σε Απ: Boss me 80
στι? 21/06/20, 23:39

Θυγατρικο? π?νακε?: Τα καλ?τερα...
Καν?να ν?ο μ?νυμαΜαγν?τε? και ηλεκτρικ?

Οτιδ?ποτε εγκαθ?σταται μ?νιμα στο σ?μα τη? κιθ?ρα? και ?χει σχ?ση με ηλεκτρισμ?

Συντονιστ??: Korgy, hot_sauce (φλουτσ)

5687 μην?ματα
479 θ?ματα

Τελευτα?ο μ?νυμααπ? panixgr
σε Απ: Harley Benton Explorer 76 bk με ...
στι? 18/05/20, 22:26

Θυγατρικο? π?νακε?: Τα καλ?τερα...
Καν?να ν?ο μ?νυμαΜπ?σο

Το "αδελφ?" ?ργανο

Συντονιστ??: Korgy, hot_sauce (φλουτσ)

4690 μην?ματα
308 θ?ματα

Τελευτα?ο μ?νυμααπ? elrich
σε Απ: Μπασογραμμ?? για "?...
στι? 10/06/20, 21:12

Θυγατρικο? π?νακε?: Τα καλ?τερα...
Καν?να ν?ο μ?νυμαΚρουστ?

Συντονιστ??: Korgy

631 μην?ματα
77 θ?ματα

Τελευτα?ο μ?νυμααπ? Uriah
σε Απ: Επισκευ? ντραμ?
στι? 03/01/20, 21:59

Θυγατρικο? π?νακε?: Τα καλ?τερα...
Καν?να ν?ο μ?νυμαΠλ?κτρα

Συντονιστ??: freemind, Korgy

600 μην?ματα
90 θ?ματα

Τελευτα?ο μ?νυμααπ? AderfiTouEleous
σε Απ: Βο?θεια με midi controlle...
στι? 19/12/16, 18:02

Θυγατρικο? π?νακε?: Τα καλ?τερα...
Καν?να ν?ο μ?νυμα?λλα ?ργανα

Οι φ?λοι τη? κιθ?ρα?: Μπουζο?κι, φυσαρμ?νικα, μπαγλαμ??, ο?τι, βιολ?...

Συντονιστ??: Korgy

1535 μην?ματα
150 θ?ματα

Τελευτα?ο μ?νυμααπ? xkostas
σε Απ: Ταξ?μια , Αυτοσχεδ?...
στι? 19/02/19, 20:02

Θυγατρικο? π?νακε?: Τα καλ?τερα...
Καν?να ν?ο μ?νυμαΣ?νδεσμοι μουσικ?ν οργ?νων

Ε?δατε κ?ποια καλ? ιστοσελ?δα σχετικ? με μουσικ? ?ργανα και θ?λετε να την προτε?νετε και σε ?λλου?; Κ?ντε το εδ?.

2218 μην?ματα
400 θ?ματα

Τελευτα?ο μ?νυμααπ? simeon87
σε Απ: Ελληνικ? site με δωρ?...
στι? 16/05/19, 13:09

Ειδικ? θ?ματα

Καν?να ν?ο μ?νυμαΜετατροπ??, βλ?βε?, συντ?ρηση, κατασκευ??

Αν θ?λετε να διορθ?σετε την κιθ?ρα σα? ? απλ? να την "φτι?ξετε".

Συντονιστ??: Αυτ?ρεσκο Καθ?κι Isnogood, hot_sauce (φλουτσ)

12910 μην?ματα
1001 θ?ματα

Τελευτα?ο μ?νυμααπ? panixgr
σε Απ: λ?γιση - πρ?βλημα σ...
στι? 29/05/20, 00:05

Θυγατρικο? π?νακε?: Τα καλ?τερα...
Καν?να ν?ο μ?νυμαΤρ?ποι παιξ?ματο?, τεχνικ??

Μικρ? μυστικ? για μεγ?λα αποτελ?σματα

Συντονιστ??: Αυτ?ρεσκο Καθ?κι Isnogood, hot_sauce (φλουτσ)

4359 μην?ματα
429 θ?ματα

Τελευτα?ο μ?νυμααπ? Ioannis Anastassakis
σε Τ? πρ?πει να προσ?ξω γ...
στι? 19/06/20, 15:42

Θυγατρικο? π?νακε?: Τα καλ?τερα...
Καν?να ν?ο μ?νυμαΕκμ?θηση – Πρ?τα β?ματα

Για ?σου? θ?λουν να μ?θουν κιθ?ρα και δεν ξ?ρουν π?? να ξεκιν?σουν...

Συντονιστ??: Αυτ?ρεσκο Καθ?κι Isnogood

6236 μην?ματα
499 θ?ματα

Τελευτα?ο μ?νυμααπ? mad_nassos
σε Grade 8
στι? 10/05/20, 13:04

Θυγατρικο? π?νακε?: Τα καλ?τερα...
Καν?να ν?ο μ?νυμαΧορδ??, π?νε?, αξεσου?ρ

Τα μικρ? πρ?γματα κ?νουν την μεγ?λη διαφορ?

3040 μην?ματα
203 θ?ματα

Τελευτα?ο μ?νυμααπ? Jarouso
σε Απ: Τ?πο? χορδ?ν σε ακ?...
στι? 05/05/20, 16:54

Θυγατρικο? π?νακε?: Τα καλ?τερα...
Καν?να ν?ο μ?νυμαΚαταστ?ματα, αγορ?

Τιμ?? και μαγαζι? σε δι?φορε? π?λει? και χ?ρε? ? στο διαδ?κτυο

Συντονιστ??: Korgy, hot_sauce (φλουτσ)

5218 μην?ματα
354 θ?ματα

Τελευτα?ο μ?νυμααπ? BitCollector
σε Απ: Χορδ?? για κρητικ?...
στι? 03/05/20, 13:34

Θυγατρικο? π?νακε?: Τα καλ?τερα...
Καν?να ν?ο μ?νυμαΗχογραφ?σει? και Στο?ντιο

Ηχογραφ?ντα? τον... εαυτ? σα?.

Συντονιστ??: Korgy, hot_sauce (φλουτσ)

6618 μην?ματα
520 θ?ματα

Τελευτα?ο μ?νυμααπ? Guitar Fan
σε Απ: audio interface και monitors γ...
στι? 03/06/20, 18:38

Θυγατρικο? π?νακε?: Τα καλ?τερα...
Καν?να ν?ο μ?νυμαΦων? και τραγο?δι

Γ?α πολλο?? το πρ?το και το πιο σημαντικ? μουσικ? ?ργανο...

1113 μην?ματα
109 θ?ματα

Τελευτα?ο μ?νυμααπ? Dimitris12345
σε Πω? να τραγουδ?σει? λ?...
στι? 23/11/19, 21:57

Θυγατρικο? π?νακε?: Τα καλ?τερα...
Καν?να ν?ο μ?νυμαΥγε?α

Το υπ?ρτατο αγαθ?!

1203 μην?ματα
69 θ?ματα

Τελευτα?ο μ?νυμααπ? Βραζ?λη?
σε Απ: Τενοντ?τιδα ;
στι? 09/04/20, 21:20

Θυγατρικο? π?νακε?: Τα καλ?τερα...

Δι?φορα

Καν?να ν?ο μ?νυμαΠερ? παντ??

Οτιδ?ποτε *δεν* ?χει σχ?ση με κιθ?ρα, μουσικ? και τραγο?δι.

62919 μην?ματα
1637 θ?ματα

Τελευτα?ο μ?νυμααπ? saved
σε Απ: Πα?ζω καλ?τερα σπ?...
στι? 08/04/20, 23:40

Θυγατρικο? π?νακε?: ?νθρωπο? και ζω?, Διασκ?δαση, Επιστ?μη και Τεχνολογ?α, Αθλητισμ??, Λοιπ?
Καν?να ν?ο μ?νυμαΒιβλ?ο Εντυπ?σεων

Γρ?ψτε τι? εντυπ?σει? σα?, και σχ?λια για την Κιθ?ρα.

3058 μην?ματα
138 θ?ματα

Τελευτα?ο μ?νυμααπ? panixgr
σε Απ: Τι μα? τη δ?νει στο...
στι? 14/05/20, 12:21

Καν?να ν?ο μ?νυμαΚ?δο? ανακ?κλωση?

Θ?ματα που ?χουν μετακινηθε? απ? ?λλε? κατηγορ?ε? επειδ? ε?ναι ?χρηστα ?/και ?καιρα και πρ?κειται να διαγραφο?ν προσεχ??. Παραμ?νουν λ?γε? μ?ρε? για την περ?πτωση που κ?ποιο? θ?λει να τα δει για τελευτα?α φορ?.

14255 μην?ματα
72 θ?ματα

Τελευτα?ο μ?νυμααπ? hot_sauce (φλουτσ)
σε Απ: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΝΑΛ?...
στι? 11/02/20, 22:19

Αγγελ?ε?

Ν?α μην?ματαΚιθ?ρε? και Μπ?σα

Κιθ?ρε? και μπ?σα ?λων των ειδ?ν

1178 μην?ματα

Τελευτα?ο μ?νυμααπ? BARBOUDIS
σε ERNIE BALL / MUSIC MAN John Petrucci 6 (JP6) Custom Signature
στι? 10/06/20, 23:36

Ν?α μην?ματαΛοιπ? ?ργανα

Ντραμ?, πλ?κτρα, μπουζο?κια, κλπ.

124 μην?ματα

Τελευτα?ο μ?νυμααπ? spy727..
σε ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΙΝΤΕΡΝΕΤ (WiFi)
στι? 13/06/20, 15:49

Ν?α μην?ματαΕξοπλισμ?? οργ?νων

Ενισχυτ?? μουσικ?ν οργ?νων, εφ?, καλ?δια, θ?κε?, κλπ.

1037 μην?ματα

Τελευτα?ο μ?νυμααπ? rossi
σε πεταλια
στι? 26/06/20, 19:15

Ν?α μην?ματαΕξοπλισμ?? ηχογρ?φηση? & PA

Συστ?ματα και μηχαν?ματα ηχογρ?φηση?, κ?ρτε? ?χου, Η/Υ, μ?κτε?, εξοπλισμ?? PA, κλπ.

163 μην?ματα

Τελευτα?ο μ?νυμααπ? spy727..
σε ritko78ar, ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ κινητ? με 4 κ?ρτε? SIM
στι? 08/06/20, 17:33

Ν?α μην?ματαΜουσικο?

Μουσικο? που ζητο?ν μουσικο?? για συνεργασ?α

726 μην?ματα

Τελευτα?ο μ?νυμααπ? GIANNIS9696
σε Ζητε?ται Κιθαρ?στα?
στι? 23/06/20, 18:28

Ν?α μην?ματαΜαθ?ματα

Μαθ?ματα μουσικ??, προσφορ? και ζ?τηση

469 μην?ματα

Τελευτα?ο μ?νυμααπ? Free Spirit
σε Mαθ?ματα Πι?νου/Κeyboards/Θεωρητικ?ν (+μ?σω Skype)
στι? 24/06/20, 00:50

Ν?α μην?ματαΔι?φορα

Αγγελ?ε? που δεν αν?κουν σε καμ?α απ? τι? παραπ?νω κατηγορ?ε?

149 μην?ματα

Τελευτα?ο μ?νυμααπ? ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ
σε Συμπληρ?ματα διατροφ??
στι? 22/06/20, 21:10

  • Καν?να ν?ο μ?νυμα
  • Π?νακα? ανακατε?θυνση?

Το Στ?κι των Κιθαρωδ?ν - Κ?ντρο Πληροφορι?ν

Τελευτα?α μην?ματαΤελευτα?α μην?ματα

Θ?μα:Αποστολ?α?:Π?νακα?:?ρα δημοσ?ευση?:
Απ: Emotional Melodic Guitar Solo 5 - Stel AndreStel AndreΔικο? μα? αυτοσχεδιασμο? και διασκευ??Σ?μερα στι? 04:24
Απ: Μ?σα στα κ?ματα ΠΟΙΟΣΔικ?? μα? συνθ?σει? και τραγο?διαΣ?μερα στι? 01:04
Απ: Emotional Melodic Guitar Solo 5 - Stel AndreΒραζ?λη?Δικο? μα? αυτοσχεδιασμο? και διασκευ??Χθε? στι? 21:58
Απ: Μ?σα στα κ?ματα Βραζ?λη?Δικ?? μα? συνθ?σει? και τραγο?διαΧθε? στι? 21:49
Emotional Melodic Guitar Solo 5 - Stel AndreStel AndreΔικο? μα? αυτοσχεδιασμο? και διασκευ??26/06/20, 14:01
ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗΠΟΙΟΣΔικο? μα? στ?χοι και ποι?ματα26/06/20, 00:14
Απ: Μ?σα στα κ?ματα vartanisΔικ?? μα? συνθ?σει? και τραγο?δια25/06/20, 21:36
Μ?σα στα κ?ματα Spithas22Δικ?? μα? συνθ?σει? και τραγο?δια25/06/20, 18:21
Π?θοιivikosΔικο? μα? στ?χοι και ποι?ματα23/06/20, 18:08
AngervangelisΔικ?? μα? συνθ?σει? και τραγο?δια23/06/20, 12:50
Απ: My other half - Greek BluesDagothΔικ?? μα? συνθ?σει? και τραγο?δια22/06/20, 20:18
Απ: My other half - Greek BluespanixgrΔικ?? μα? συνθ?σει? και τραγο?δια22/06/20, 17:49
Απ: Boss me 80BitCollectorΕφ?21/06/20, 23:39
My other half - Greek BluesDagothΔικ?? μα? συνθ?σει? και τραγο?δια21/06/20, 19:17
Απ: Boss me 80GVenΕφ?21/06/20, 19:08
Απ: Boss me 80BitCollectorΕφ?21/06/20, 12:10
Απ: Boss me 80Guitar FanΕφ?21/06/20, 07:14
Απ: Boss me 80BitCollectorΕφ?21/06/20, 01:15
Απ: Boss me 80GVenΕφ?21/06/20, 00:42
Απ: Boss me 80BitCollectorΕφ?21/06/20, 00:02
Απ: Boss me 80GVenΕφ?20/06/20, 17:27
.ΠΟΙΟΣΔικ?? μα? συνθ?σει? και τραγο?δια20/06/20, 00:26
Τ? πρ?πει να προσ?ξω για να βελτι?σω το Alternate picking?Ioannis AnastassakisΤρ?ποι παιξ?ματο?, τεχνικ??19/06/20, 15:42
Αστροφεγγι?ivikosΔικο? μα? στ?χοι και ποι?ματα19/06/20, 09:23
Απ: One step from the edge - Inside my head (2020)panixgrΣ?νδεσμοι Συγκροτημ?των/Τραγουδιστ?ν13/06/20, 10:04
One step from the edge - Inside my head (2020)The_EmperorΣ?νδεσμοι Συγκροτημ?των/Τραγουδιστ?ν12/06/20, 20:19
Απ: Μπασογραμμ?? για "Ο Σταυρ?? του Ν?του"elrichΜπ?σο10/06/20, 21:12
Απ: Μπασογραμμ?? για "Ο Σταυρ?? του Ν?του"BitCollectorΜπ?σο10/06/20, 21:04
Απ: Μπασογραμμ?? για "Ο Σταυρ?? του Ν?του"vegosΜπ?σο10/06/20, 20:54
Απ: Μπασογραμμ?? για "Ο Σταυρ?? του Ν?του"Guitar FanΜπ?σο10/06/20, 19:02

?λα τα τελευτα?α μην?ματα αναλυτικ?...

Ημερολ?γιο ημ?ρα?Ημερολ?γιο ημ?ρα?

Αν?ργυρο? ,Γερμαν??
Γεν?θλια: Dreamseeker (35), margaritarenia (35), tsofli1 (23), Alex Flouros (41), Arcadios (43), androula (29), AxelVanHorn (47), Life Is Beautiful (21)

Στατιστικ?Στατιστικ?

412515 μην?ματα σε 30412 θ?ματα απ? 64459 μ?λη. Τελευτα?ο μ?λο?: emeplu596fe
Τελευτα?ο μ?νυμα: "Απ: Emotional Melodic Guitar Solo 5 - ..."( Σ?μερα στι? 04:24 )
Εμφ?νιση των 10 τελευτα?ων μηνυμ?των
[Περισσ?τερα στατιστικ?]

Συνδεδεμ?νοι χρ?στε?Συνδεδεμ?νοι χρ?στε?

86 επισκ?πτε?, 0 χρ?στε?

Περισσ?τεροι συνδεδεμ?νοι χρ?στε? σ?μερα: 112.Περισσ?τεροι συνδεδεμ?νοι χρ?στε?: 1456 (02/02/11, 18:13)

极道女天师,重生之天命贵妻,极品腹黑女天师
homeaboutnewsPartnerscontact
重生嫡女倒追镇国王爷重生之特工嫡女全文阅读免费战神追妻嫡女难娶免费穿越成嫡女嫁给王爷夏子安之特工嫡女
嫡女风华惊世王妃嫡女策 枭宠神医嫡女685章重生之嫡女斗渣男 小说下载重生侯女嫡女贵凰叶朝歌